Regulamin usług drukarskich i graficznych

 1. Preambuła
 2. Regulamin ten określa warunki i zasady świadczenia usług poligraficznych oraz współpracy z usługodawcą, pod firmą Vebi.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług drukarskich zgodnie z zamówieniem Klienta.

 3. Vebi.pl Sp. z o.o., Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 7692245039, REGON 524381574, KRS 0001017681

§ 1. Definicje

 1. Regulamin –niniejszy regulamin

 2. Drukarnia/ Usługodawca / Sprzedawca / Vebi.pl – Agencja Reklamowa Vebi.pl widniejąca pod danymi Vebi.pl Sp. z o.o., Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 7692245039, REGON 524381574, KRS 0001017681

 3. Klient/ Zamawiający / Zleceniodawca – zamawiającym w Drukarni może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie

 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, takiej jak umowa o dzieło, bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jest zgodna z przepisami art. 221 Kodeksu cywilnego

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na wykonanie Usług poligraficznych przez Vebi.pl Zamówienie określa parametry, ilość oraz sposób dostawy dzieł -przedmiotu zamówienia.

 6. Dzieło/ Produkt / Przedmiot Zamówienia – plakat, katalog, wizytówki, ulotki, zaproszenia oraz inne prace drukowane techniką offsetową lub cyfrową, , które mogą zostać wykonane w Drukarni w celu realizacji Zamówienia Klienta, określane są jako Przedmiot Zamówienia.

 7. Usługa / Usługa poligraficzna– oznacza wszelkie czynności wykonywane w Drukarni, których celem jest wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z parametrami i ilością określonymi przez Zamawiającego.

 8. Kalkulacja/ Wycena – Kalkulacja jest to propozycja cenowa od Vebi.pl przedstawiona Klientowi za wykonanie Usług poligraficznych.

 9. Opiekunem Klienta – pracownik Vebi.pl sprawujący nadzór nad realizacją Zamówień i służący pomocą Klientowi

 10. Personalizacja –nadanie czemuś osobistego charakteru. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb, wymagań i upodobań Zleceniodawcy.

 11. Dni robocze Vebi.pl – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00

 

§2 Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym, należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, co pozwoli na utworzenie konta Klienta.

  Klient ma możliwość aktualizacji danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdej chwili z poziomu ustawień konta po wcześniejszym zalogowaniu.

 2. Właściciel Sklepu ma prawo do usunięcia konta Klienta i ograniczenia dostępu do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Klient:

  a) nie przestrzega Regulaminu,

  b) podaje nieprawdziwe dane podczas rejestracji, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

  c) dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich za pośrednictwem Sklepu,

  d) dopuszcza się innych zachowań, które zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drukarni,

  e) utracił status przedsiębiorcy.

§3 Zamówienia i ich realizacja

 1. Aby składać zamówienia w sklepie Vebi.pl, trzeba posiadać aktywne konto w Serwisie oraz być zarejestrowanym Klientem, lub zrealizować zamówienie jako gość podając swoje dane.
 2. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji, należy spełnić następujące warunki:
  a) zamówienie musi zawierać wszystkie dane potrzebne do jego realizacji,
  b) pliki związane z zamówieniem muszą spełniać wymogi technologiczne określone w zakładkach produktu drukarskiego – patrz makiety.
  c) płatność musi zostać pozytywnie zweryfikowane i zaksięgowane
 

§4 Materiały do druku (dosłane pliki przez klienta do Vebi.pl)

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłanych przez Klienta materiałów. Klient zobowiązuje się do przekazania tylko tych materiałów, do których posiada pełne prawa, a które nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich.

 2. Usługa korekty materiałów jest dostępna za dodatkową opłatą i wymaga akceptacji Klienta przed realizacją oraz musi zostać zatwierdzona po dosłanym pliku do akceptacji końcowej.

 3. Pliki przesyłane do druku muszą spełniać wymogi określone przez Vebi.pl, a błędy w nich nie mogą być podstawą do reklamacji. Vebi.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłanych przez Klienta materiałów. Klient zobowiązuje się do przekazania tylko tych materiałów, do których posiada pełne prawa, a które nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich. Usługa korekty materiałów jest dostępna za dodatkową opłatą i wymaga akceptacji Klienta przed realizacją. Pliki przesyłane do druku muszą spełniać wymogi określone przez Drukarnię, a błędy w nich nie mogą być podstawą do reklamacji. Drukarnia nie archiwizuje plików po 30 dniach od ich przesłania i automatycznie je usuw. Vebi.pl nie archiwizuje plików po okresie 14/30 dni od ich przesłania i automatycznie je usuwa.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu należy nam zgłosić na adres biuro@vebi.pl oraz w sytuacji uszkodzeń, należy  sporządzić protokół szkody u kuriera.
 2. Aby złożyć reklamację, należy skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie vebi.pl lub napisać na biuro@vebi.pl.
 3. Termin składania reklamacji upływa 14 dni roboczych po dostarczeniu produktu.
 4. Formularz reklamacyjny powinien zawierać dokładny opis nieprawidłowości, roszczenie oraz dokumentację w postaci zdjęć, jeśli jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Vebi.pl rozpatruje reklamacje natychmiast po ich otrzymaniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Ten termin może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania reklamacji.
 6. Vebi.pl może wymagać dostarczenia części lub całości reklamowanego produktu przez wybranego przez siebie kuriera oraz uzupełnienia dokumentacji lub opisu reklamacji.
 7. Klient ma obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem e-maila.
 8. W przypadku pozytywnej reklamacji rekompensata będzie zgodna z wcześniej zgłoszonym roszczeniem, chociaż Vebi.pl ma prawo negocjować roszczenie.
 9. W przypadku negatywnej reklamacji, Klient będzie musiał pokryć koszty związane z ponownym odesłaniem reklamowanego zamówienia. Rozliczenie reklamacji może nastąpić przez zwrot całości lub części należności po otrzymaniu podpisanej korekty lub w formie rabatu. Vebi.pl wymaga również zwrotu całości lub części reklamowanego nakładu.
 10. Korzyści i zobowiązania związane z produktem oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na Klienta od momentu przekazania produktu przewoźnikowi przez Vebi.pl.
 11. Klient jest zobowiązany do zweryfikowania zamówionego produktu w momencie otrzymania go od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, Klient ma prawo złożyć reklamację zgodnie z powyższymi zasadami.
 12. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji dotyczących wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu przez Klienta.
 13. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy dotyczącą reklamacji, ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.
 14. Przedmiotem reklamacji nie mogą być naturalne odchylenia wynikające z indywidualnego charakteru produktów, takie jak różnice w kolorze, fakturze itp.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zasad reklamacji w dowolnym momencie.

   

§6 . Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
 1. Konsumenci mogą skorzystać z różnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń pozasądowych. Szczegółowe informacje na temat tych możliwości oraz zasad dostępu do nich znajdują się w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacjach społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php i http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsumenci mogą skorzystać z rozwiązań pozasądowych, takich jak stały polubowny sąd konsumencki, do rozwiązywania sporów dotyczących Umów Sprzedaży. W celu skorzystania z tej opcji, konsument może złożyć wniosek do sądu opisanego w artykule 37 ustawy o Inspekcji Handlowej. Regulamin działania tych sądów jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
 3. Konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy, aby rozwiązać spory związane z transakcjami zakupu. Mogą uzyskać tę pomoc poprzez kontakt z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów lub organizacją społeczną, która zajmuje się ochroną praw konsumentów, taką jak Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Federacja Konsumentów udziela porad pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl, a Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 
§7 . Przetwarzanie danych osobowych
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów (osób reprezentujących, osób kontaktowych) jest Vebi.pl Sp. z o.o. NIP 7692226243
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wykonania umowy.
 3. W sprawie przestrzegania danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@vebi.pl.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy z klientem, a także przez okres trwania gwarancji i rękojmi. Po tym okresie dane te będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych są firmy oraz osoby prywatne.


§8 . Dane osobowe

 1. Akceptując niniejszy regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Vebi.pl w celu realizacji zlecenia, wystawienia dowodów księgowych oraz dostawy. Klient ma prawo do wglądu, modyfikowania i usuwania swoich danych. Vebi.pl zobowiązuje się do nie wykorzystywania danych Klienta w celach marketingowych ani innych poza wskazanymi powyżej. Jeśli materiały dostarczone przez Klienta zawierają jakiekolwiek dane osobowe, Klient oświadcza i gwarantuje, że jako administrator tych danych dopełnił wszelkich formalności wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dokonał rejestracji i uzyskał wymagane zgody na przekazanie tych danych Drukarni oraz zwolni Drukarnię z odpowiedzialności za ewentualne naruszenia tych zapewnień i gwarancji.

 

§9 Postanowienia końcowe
 1. Uprawnienia Klienta jako Konsumenta nie są ograniczone ani wyłączone przez niniejszy regulamin. W przypadku konfliktu między postanowieniami regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, które nadają prawa konsumentom, obowiązują te przepisy prawa.

 2. Umowy zawierane przez Drukarnię Internetową są oparte na języku polskim.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 r. z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.