Regulamin świadczenia usług

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej Vebi.pl, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 14 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.

Definicje

 1. Usługodawca  – Agencja Reklamowa Vebi.pl widniejąca pod danymi  Vebi.pl Sp. z o.o., Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 7692245039, REGON 524381574, KRS 0001017681, biuro@vebi.pl
 2. Usługobiorca (Użytkownik, Klient) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Usługa – realizowane działania reklamowe przez Agencję Vebi.pl w tym, usług graficznych, drukarskich, marketingowych oraz reklamowych.
 4. Dzień roboczy – wybrany dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Drukarnia Internetowa – drukarnia internetowa Agencji Reklamowej Vebi.pl dostępnej pod adresem internetowym: www.vebi.pl
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Agencji Reklamowej Vebi.pl.
 7. Produkt – towar lub usługa dostępna w Drukarni Internetowej, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie z określoną specyfikacją na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych ustaleń między Klientem a Sprzedawcą podczas Weryfikacji Plików.
 8. Pliki graficzne – projekty przygotowane przez Klienta lub Sprzedawcę, wraz z ewentualnymi wskazówkami technicznymi Klienta. Projekty powinny zostać przesłane przez Klienta podczas składania Zamówienia za pośrednictwem opcji „Wgraj plik” lub zostać stworzone przez Sprzedawcę dla potrzeb druku.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 10. Weryfikacja plików – sprawdzenie przez Vebi.pl zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych  lub ich makiet.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia na sklepie internetowym i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub usługi z Vebi.pl.
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Vebi.pl na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu online oraz drukarni internetowej.
 
 

Warunki korzystania z usług Agencji

 1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu
 2. Korzystanie z usług Agencji Reklamowej Vebi.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin jest jawny, widoczny i dostępny na stronie Vebi.pl na samym jej dole dla każdej strony i podstrony w stopce.
 4. Klient może skontaktować się z naszą Agencją Reklamową Vebi.pl w celu poznania oferty, cen, zakresu usług lub uzyskania odpowiedzi na określone pytania.
 5. Klient ma prawo do korzysta z opcji automatycznych widocznych na stronie Vebi.pl, które umożliwiają zlecenie określonych usług w tym usług drukarskich oraz reklamowych.
 6. Użytkownik – klient, oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania materiałami dostarczonymi do Agencji Reklamowej Vebi.pl w celu wykonania zamówienia, usługi oraz że ich wykorzystanie przez Agencję nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Tym samym Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za fakt dostarczenia Agencji Reklamowej Vebi.pl dzieł, grafik, materiałów, znaków graficznych, logotypów, pików, które mogą stanowić spór prawny z uwagi na zastrzeżenia licencyjne, którym podlegają u swego źródła.
 
 

Płatności

 1. Klient korzystający z usług Vebi.pl jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za realizację usług.
 2. Strony i sklepy internetowe są rozliczane na podstawie zaliczki wdrożeniowej na poczt prac początkowych, po zakończeniu zlecenia dochodzi do końcowej płatności
 3. Usługi drukarskie są realizowane zawsze po opłaceniu pełnej kwoty zlecenia.
 4. Określone usługi graficzne są realizowane na sam koniec prac. Po zaksięgowaniu płatności dochodzi do przekazania stworzonego dzieła/projektu. W sytuacji losowych, możemy zażądać płatności z góry przed wykonaniem prac graficznych. Jeśli Zamawiający czuje obawy przed realizacją projektową zachęcamy do odwiedzin naszego portfolia prac graficznych w celu weryfikacji poziomu usług graficznych.
 5. Usługi tworzenia treści są realizowane po zaksięgowaniu zaliczki.
 6. Usługi reklamowe Facebook ADS lub Google ADS są realizowane po zaksięgowaniu płatności przed rozpoczęciem usługi.
 7. Usługi dotyczące animacji, video i montażu, są realizowane na podstawie wpłaconej zaliczki.
 8. Usługi szkoleniowe są realizowane po zakończonym szkoleniu. W sytuacjach losowych możemy poprosić o wpłatę zaliczki.
 

Odzyskiwanie należności – windykacja

 1. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa prawnego, Agencja Reklamowa Vebi.pl korzysta z usług windykacji firmy „Kaczmarski Inkasso”, która wspiera nasze płatności. W sytuacji braku opłacone faktury, sprawa jest przekazywana do obsługi w celu odzyskania należności.
 

Odpowiedzialność Agencji Vebi.pl

 1. Agencja nie odpowiada za ewentualne błędy prawne w materiałach i informacjach przesłanych przez użytkownika. W razie stwierdzenia takich błędów, agencja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia po wcześniejszym powiadomieniu użytkownika.
 2. Agencja Vebi.pl dokłada wszelkich starań na drodze komunikacji z Klientem, w celu uzyskania najważniejszych informacji dla jak najlepszej jakości realizacji usługi lub zamówienia.
 3. Realizując usługę projektowania graficznego oraz drukarskiego, stopka e-mail z adresu grafika@vebi.pl informuje o:
  – przestrzeganiu zasad akceptacji przesyłanych projektów i grafik
  – wykaz miejsc i danych na co które należy zwrócić szczególną uwagę (numer telefonu, adres, dane firmowe, teksty, zdjęcia, format produktu, ilości, adres dostawy)
 4. Agencja Reklamowa Vebi.pl ma świadomość występowania konkurencji na rynku, tym samym dochowuje tajemnic handlowych szanując działalność wszystkich przedsiębiorców, ich sposobu działania oraz powierzanych nam zleceń i informacji.
 5. Agencja Reklamowa Vebi.pl jest dostępna od pon. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00, weekendy są dniami wolnymi od pracy.
 6. Udzielamy dostępu do kontaktu poprzez:
  – czat na stronie
  – formularze kontaktu e-mail na stronie vebi.pl
  – komunikacji poprzez aplikację WhatsApp.
 7. W sytuacjach wymagających pomocy zdalnej wykorzystujemy program Google Meet lub inny, którym dysponuje również klient lub posiada do niego dostęp.
 

Zastrzeżenia Agencji Reklamowej Vebi.pl względem podejmowania współpracy z nami

 1. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania zleceń i zamówień od firm z tych samych branż z zachowaniem tajemnicy handlowej.
 2. Przedsiębiorca zewnętrzny przed kontaktem z Agencją Reklamową Vebi.pl decyduje indywidualnie o podjęciu współpracy i zleceniu realizacji określonych usług.
 3. Przedsiębiorca ma prawo do zapytania się Agencji Reklamowej Vebi.pl czy obsługuje określone branże. Po stronie Vebi.pl leży decyzja czy udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, informując o obsługiwanych branżach oraz firmach.
 4.  Agencja Reklamowa Vebi.pl nie wyraża zgody na podejmowanie współpracy na wyłączność pomiędzy Przedsiębiorcą, a Agencją Reklamową Vebi.pl i ograniczeniem uniemożliwiającym obsługę innych klientów z tej samej lub podobnej branży.
 5. Vebi.pl może obsługiwać w dowolnym zakresie i czasie dwie firmy o takim samym charakterze działalności, np. dwie firmy fotowoltaiczne, restauracje, lekarzy, branże zdrowia, fizjoterapeutów, branże budowlane, logistyczne, lub inne branże, które są dostępne i widoczne na rynku usług i sprzedaży.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z realizacji zlecenia, jeśli firma, która zamówiła usługi, narusza prawo lub etykę biznesową.
 7. Agencja Reklamowa Vebi.pl nie ponosi odpowiedzialności za wyniki sprzedaży lub inne efekty biznesowe, jakie uzyska firma, która skorzystała z usług reklamowych, drukarskich lub innych.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zlecenia, jeśli firma, która chce skorzystać z usług reklamowych i drukarskich, działa w sposób niezgodny z polityką Vebi.pl lub narusza zasady współpracy lub zasady etyczne.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen usług lub warunków umowy, jeśli zmieniają się warunki rynkowe lub konkurencyjne.
 10. Określamy minimalny okres obowiązywania umowy, który gwarantuje Agencji Reklamowej Vebi.pl dostęp do narzędzi i danych niezbędnych do realizacji zlecenia.
 11. Przyjmujemy zlecenia tylko od firm, które działają zgodnie z przepisami prawa i posiadają wszelkie wymagane licencje i zezwolenia. Nie odpowiadamy za realizację zleceń bezprawnych w których firma lub przedsiębiorca wprowadził nas w błąd specjalnie, a my w danej dziedzinie nie jesteśmy wstanie zweryfikować poprawnych danych z uwagi na jej specyfikę, pochodzenie lub stopień zaawansowania wiedzy ścisłej.
 12. W przypadku wykrycia naruszeń w działalności klienta, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania świadczonych usług i zakończenia współpracy.
 13. W przypadku braku spłaty faktur przez klienta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych w celu odzyskania należności.
 14. W przypadku zaistnienia siły wyższej, takiej jak klęska żywiołowa lub inne okoliczności, które uniemożliwiają realizację zlecenia lub zamówienia, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień lub braku możliwości wykonania usług.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad i warunków współpracy w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia klienta ,o ile wprowadzone zmiany zasad i warunków nie wpłyną na interes klienta w sposób blokujący lub uniemożliwiający mu prowadzenie jego firmy lub usług. Zmiany głównie dotyczą cen świadczonych usług drukarskich, które cały czas są widoczne i dostępne na sklepie internetowym.
 16. Wszelkie prawa autorskie do stworzonych przez nas materiałów reklamowych należą do Agencji Reklamowej Vebi.pl.
 17. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania i analizowania efektywności naszych działań reklamowych w ramach współpracy z klientami.
 18. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczane przez klientów w ramach naszych działań reklamowych, a także nie ponosimy odpowiedzialności za treści i działania stron trzecich, do których mogą prowadzić nasze reklamy.
 19. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania naszych działań reklamowych w ramach portfolio naszej agencji oraz w celach promocyjnych.
 20. Współpracując z nami, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 21. W przypadku odwołania zlecenia przez klienta, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za już wykonane prace oraz pokrycia kosztów poniesionych przez nas w związku z realizacją zlecenia.
 22. Współpracując z nami, klient wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 23. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
 

Sprzedaż internetowa – sklep internetowy

 1. Vebi.pl jako Agencja Reklamowa posiada w swoim wachlarzu usług i produktów wielu dostawców i podwykonawców. Dlatego korzystając z opcji zamówień elektronicznych za pomocą sklepu internetowego, może dojść do sytuacji powielenia kilku dostaw za określone produkty. Jest to spowodowane oryginalnością produktową i jej wyłącznością produkcyjną przez danego dostawce. Korzystając przykładowo z zewnętrznego serwisu takim jak Allegro, również są Państwa zobowiązani do pokrycia kilku wysyłek od różnych dostawców. Vebi.pl stara się słuchać potrzeb wielu przedsiębiorców i dostarczać najlepsze produkty w jednym miejscu na podobnej zasadzie. Dzięki temu oszczędzasz swój czas i znajdujesz od razu to, co jest najlepsze dla reklamy Twojej firmy.
 2. W sklepie Vebi.pl znajdziesz legalne oprogramowanie, produkty drukarskie, gadżetu i inne materiały reklamowe.
 3. Regulamin sklepu internetowego znajdziesz w stopce strony vebi.pl
 

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia na produkt lub usługę w Agencji Reklamowej Vebi.pl oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 3. Agencja Reklamowa Vebi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.