Regulamin sklepu vebi.pl

Rozwiń, aby przeczytać dowolny regulamin sklepu, usług drukarskich i świadczonych usług, które realizujesz poprzez płatność internetową. 

 1. Preambuła
 2. Regulamin ten określa warunki i zasady świadczenia usług poligraficznych oraz współpracy z usługodawcą, pod firmą PH ENTERPRISE Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług drukarskich zgodnie z zamówieniem Klienta.
 3. PH ENTERPRISE SP Z O O, ul. 28, 97-400 Ławy, KRS 0000636457, REGON 365371305, NIP 7692226243

§ 1. Definicje

 1. Regulamin –niniejszy regulamin
 2. Drukarnia/ Usługodawca / Sprzedawca / Vebi.pl – Agencja Reklamowa Vebi.pl widniejąca pod danymi PH ENTERPRISE SP Z O O, ul. 28, 97-400 Ławy, KRS 0000636457, REGON 365371305, NIP 7692226243
 3. Klient/ Zamawiający / Zleceniodawca – zamawiającym w Drukarni może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie
 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, takiej jak umowa o dzieło, bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jest zgodna z przepisami art. 221 Kodeksu cywilnego
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na wykonanie Usług poligraficznych przez Vebi.pl Zamówienie określa parametry, ilość oraz sposób dostawy dzieł -przedmiotu zamówienia.
 6. Dzieło/ Produkt / Przedmiot Zamówienia – plakat, katalog, wizytówki, ulotki, zaproszenia oraz inne prace drukowane techniką offsetową lub cyfrową, , które mogą zostać wykonane w Drukarni w celu realizacji Zamówienia Klienta, określane są jako Przedmiot Zamówienia.
 7. Usługa / Usługa poligraficzna– oznacza wszelkie czynności wykonywane w Drukarni, których celem jest wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z parametrami i ilością określonymi przez Zamawiającego.
 8. Kalkulacja/ Wycena – Kalkulacja jest to propozycja cenowa od Vebi.pl przedstawiona Klientowi za wykonanie Usług poligraficznych.
 9. Opiekunem Klienta – pracownik Vebi.pl sprawujący nadzór nad realizacją Zamówień i służący pomocą Klientowi
 10. Personalizacja –nadanie czemuś osobistego charakteru. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb, wymagań i upodobań Zleceniodawcy.
 11. Dni robocze Vebi.pl –dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00

 

§2 Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym, należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, co pozwoli na utworzenie konta Klienta.Klient ma możliwość aktualizacji danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdej chwili z poziomu ustawień konta po wcześniejszym zalogowaniu.
 2. Właściciel Sklepu ma prawo do usunięcia konta Klienta i ograniczenia dostępu do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Klient:a) nie przestrzega Regulaminu,

  b) podaje nieprawdziwe dane podczas rejestracji, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

  c) dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich za pośrednictwem Sklepu,

  d) dopuszcza się innych zachowań, które zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drukarni,

  e) utracił status przedsiębiorcy.

§3 Zamówienia i ich realizacja

 1. Aby składać zamówienia w sklepie Vebi.pl, trzeba posiadać aktywne konto w Serwisie oraz być zarejestrowanym Klientem, lub zrealizować zamówienie jako gość podając swoje dane.
 2. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji, należy spełnić następujące warunki:
  a) zamówienie musi zawierać wszystkie dane potrzebne do jego realizacji,
  b) pliki związane z zamówieniem muszą spełniać wymogi technologiczne określone w zakładkach produktu drukarskiego – patrz makiety.
  c) płatność musi zostać pozytywnie zweryfikowane i zaksięgowane
 

§4 Materiały do druku (dosłane pliki przez klienta do Vebi.pl)

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłanych przez Klienta materiałów. Klient zobowiązuje się do przekazania tylko tych materiałów, do których posiada pełne prawa, a które nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich.
 2. Usługa korekty materiałów jest dostępna za dodatkową opłatą i wymaga akceptacji Klienta przed realizacją oraz musi zostać zatwierdzona po dosłanym pliku do akceptacji końcowej.
 3. Pliki przesyłane do druku muszą spełniać wymogi określone przez Vebi.pl, a błędy w nich nie mogą być podstawą do reklamacji. Vebi.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłanych przez Klienta materiałów. Klient zobowiązuje się do przekazania tylko tych materiałów, do których posiada pełne prawa, a które nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich. Usługa korekty materiałów jest dostępna za dodatkową opłatą i wymaga akceptacji Klienta przed realizacją. Pliki przesyłane do druku muszą spełniać wymogi określone przez Drukarnię, a błędy w nich nie mogą być podstawą do reklamacji. Drukarnia nie archiwizuje plików po 30 dniach od ich przesłania i automatycznie je usuw. Vebi.pl nie archiwizuje plików po okresie 14/30 dni od ich przesłania i automatycznie je usuwa.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu należy nam zgłosić na adres biuro@vebi.pl oraz w sytuacji uszkodzeń, należy  sporządzić protokół szkody u kuriera.
 2. Aby złożyć reklamację, należy skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie vebi.pl lub napisać na biuro@vebi.pl.
 3. Termin składania reklamacji upływa 14 dni roboczych po dostarczeniu produktu.
 4. Formularz reklamacyjny powinien zawierać dokładny opis nieprawidłowości, roszczenie oraz dokumentację w postaci zdjęć, jeśli jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Vebi.pl rozpatruje reklamacje natychmiast po ich otrzymaniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Ten termin może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania reklamacji.
 6. Vebi.pl może wymagać dostarczenia części lub całości reklamowanego produktu przez wybranego przez siebie kuriera oraz uzupełnienia dokumentacji lub opisu reklamacji.
 7. Klient ma obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem e-maila.
 8. W przypadku pozytywnej reklamacji rekompensata będzie zgodna z wcześniej zgłoszonym roszczeniem, chociaż Vebi.pl ma prawo negocjować roszczenie.
 9. W przypadku negatywnej reklamacji, Klient będzie musiał pokryć koszty związane z ponownym odesłaniem reklamowanego zamówienia. Rozliczenie reklamacji może nastąpić przez zwrot całości lub części należności po otrzymaniu podpisanej korekty lub w formie rabatu. Vebi.pl wymaga również zwrotu całości lub części reklamowanego nakładu.
 10. Korzyści i zobowiązania związane z produktem oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na Klienta od momentu przekazania produktu przewoźnikowi przez Vebi.pl.
 11. Klient jest zobowiązany do zweryfikowania zamówionego produktu w momencie otrzymania go od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, Klient ma prawo złożyć reklamację zgodnie z powyższymi zasadami.
 12. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji dotyczących wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu przez Klienta.
 13. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy dotyczącą reklamacji, ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.
 14. Przedmiotem reklamacji nie mogą być naturalne odchylenia wynikające z indywidualnego charakteru produktów, takie jak różnice w kolorze, fakturze itp.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zasad reklamacji w dowolnym momencie.
§6 . Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
 1. Konsumenci mogą skorzystać z różnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń pozasądowych. Szczegółowe informacje na temat tych możliwości oraz zasad dostępu do nich znajdują się w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacjach społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php i http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsumenci mogą skorzystać z rozwiązań pozasądowych, takich jak stały polubowny sąd konsumencki, do rozwiązywania sporów dotyczących Umów Sprzedaży. W celu skorzystania z tej opcji, konsument może złożyć wniosek do sądu opisanego w artykule 37 ustawy o Inspekcji Handlowej. Regulamin działania tych sądów jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
 3. Konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy, aby rozwiązać spory związane z transakcjami zakupu. Mogą uzyskać tę pomoc poprzez kontakt z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów lub organizacją społeczną, która zajmuje się ochroną praw konsumentów, taką jak Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Federacja Konsumentów udziela porad pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl, a Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 
§7 . Przetwarzanie danych osobowych
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów (osób reprezentujących, osób kontaktowych) jest PH ENTERPRISE Sp. z o.o. NIP 7692226243
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wykonania umowy.
 3. W sprawie przestrzegania danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@vebi.pl.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy z klientem, a także przez okres trwania gwarancji i rękojmi. Po tym okresie dane te będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych są firmy oraz osoby prywatne.


§8 . Dane osobowe

 1. Akceptując niniejszy regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Vebi.pl w celu realizacji zlecenia, wystawienia dowodów księgowych oraz dostawy. Klient ma prawo do wglądu, modyfikowania i usuwania swoich danych. Vebi.pl zobowiązuje się do nie wykorzystywania danych Klienta w celach marketingowych ani innych poza wskazanymi powyżej. Jeśli materiały dostarczone przez Klienta zawierają jakiekolwiek dane osobowe, Klient oświadcza i gwarantuje, że jako administrator tych danych dopełnił wszelkich formalności wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dokonał rejestracji i uzyskał wymagane zgody na przekazanie tych danych Drukarni oraz zwolni Drukarnię z odpowiedzialności za ewentualne naruszenia tych zapewnień i gwarancji.

 

§9 Postanowienia końcowe
 1. Uprawnienia Klienta jako Konsumenta nie są ograniczone ani wyłączone przez niniejszy regulamin. W przypadku konfliktu między postanowieniami regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, które nadają prawa konsumentom, obowiązują te przepisy prawa.
 2. Umowy zawierane przez Drukarnię Internetową są oparte na języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 r. z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej Vebi.pl, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 14 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.

Definicje

 1. Usługodawca  – Agencja Reklamowa Vebi.pl widniejąca pod danymi PH ENTERPRISE SP. z o.o., Ławy 28, 97-400 Bełchatów, KRS 0000636457, REGON 365371305, NIP 7692226243, biuro@vebi.pl
 2. Usługobiorca (Użytkownik, Klient) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Usługa – realizowane działania reklamowe przez Agencję Vebi.pl w tym, usług graficznych, drukarskich, marketingowych oraz reklamowych.
 4. Dzień roboczy – wybrany dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Drukarnia Internetowa – drukarnia internetowa Agencji Reklamowej Vebi.pl dostępnej pod adresem internetowym: www.vebi.pl
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Agencji Reklamowej Vebi.pl.
 7. Produkt – towar lub usługa dostępna w Drukarni Internetowej, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie z określoną specyfikacją na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych ustaleń między Klientem a Sprzedawcą podczas Weryfikacji Plików.
 8. Pliki graficzne – projekty przygotowane przez Klienta lub Sprzedawcę, wraz z ewentualnymi wskazówkami technicznymi Klienta. Projekty powinny zostać przesłane przez Klienta podczas składania Zamówienia za pośrednictwem opcji “Wgraj plik” lub zostać stworzone przez Sprzedawcę dla potrzeb druku.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 10. Weryfikacja plików – sprawdzenie przez Vebi.pl zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych  lub ich makiet.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia na sklepie internetowym i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub usługi z Vebi.pl.
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Vebi.pl na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu online oraz drukarni internetowej.
 
 

Warunki korzystania z usług Agencji

 1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu
 2. Korzystanie z usług Agencji Reklamowej Vebi.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin jest jawny, widoczny i dostępny na stronie Vebi.pl na samym jej dole dla każdej strony i podstrony w stopce.
 4. Klient może skontaktować się z naszą Agencją Reklamową Vebi.pl w celu poznania oferty, cen, zakresu usług lub uzyskania odpowiedzi na określone pytania.
 5. Klient ma prawo do korzysta z opcji automatycznych widocznych na stronie Vebi.pl, które umożliwiają zlecenie określonych usług w tym usług drukarskich oraz reklamowych.
 6. Użytkownik – klient, oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania materiałami dostarczonymi do Agencji Reklamowej Vebi.pl w celu wykonania zamówienia, usługi oraz że ich wykorzystanie przez Agencję nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Tym samym Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za fakt dostarczenia Agencji Reklamowej Vebi.pl dzieł, grafik, materiałów, znaków graficznych, logotypów, pików, które mogą stanowić spór prawny z uwagi na zastrzeżenia licencyjne, którym podlegają u swego źródła.
 
 

Płatności

 1. Klient korzystający z usług Vebi.pl jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za realizację usług.
 2. Strony i sklepy internetowe są rozliczane na podstawie zaliczki wdrożeniowej na poczt prac początkowych, po zakończeniu zlecenia dochodzi do końcowej płatności
 3. Usługi drukarskie są realizowane zawsze po opłaceniu pełnej kwoty zlecenia.
 4. Określone usługi graficzne są realizowane na sam koniec prac. Po zaksięgowaniu płatności dochodzi do przekazania stworzonego dzieła/projektu. W sytuacji losowych, możemy zażądać płatności z góry przed wykonaniem prac graficznych. Jeśli Zamawiający czuje obawy przed realizacją projektową zachęcamy do odwiedzin naszego portfolia prac graficznych w celu weryfikacji poziomu usług graficznych.
 5. Usługi tworzenia treści są realizowane po zaksięgowaniu zaliczki.
 6. Usługi reklamowe Facebook ADS lub Google ADS są realizowane po zaksięgowaniu płatności przed rozpoczęciem usługi.
 7. Usługi dotyczące animacji, video i montażu, są realizowane na podstawie wpłaconej zaliczki.
 8. Usługi szkoleniowe są realizowane po zakończonym szkoleniu. W sytuacjach losowych możemy poprosić o wpłatę zaliczki.
 

Odzyskiwanie należności – windykacja

 1. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa prawnego, Agencja Reklamowa Vebi.pl korzysta z usług windykacji firmy “Kaczmarski Inkasso”, która wspiera nasze płatności. W sytuacji braku opłacone faktury, sprawa jest przekazywana do obsługi w celu odzyskania należności.
 

Odpowiedzialność Agencji Vebi.pl

 1. Agencja nie odpowiada za ewentualne błędy prawne w materiałach i informacjach przesłanych przez użytkownika. W razie stwierdzenia takich błędów, agencja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia po wcześniejszym powiadomieniu użytkownika.
 2. Agencja Vebi.pl dokłada wszelkich starań na drodze komunikacji z Klientem, w celu uzyskania najważniejszych informacji dla jak najlepszej jakości realizacji usługi lub zamówienia.
 3. Realizując usługę projektowania graficznego oraz drukarskiego, stopka e-mail z adresu grafika@vebi.pl informuje o:
  – przestrzeganiu zasad akceptacji przesyłanych projektów i grafik
  – wykaz miejsc i danych na co które należy zwrócić szczególną uwagę (numer telefonu, adres, dane firmowe, teksty, zdjęcia, format produktu, ilości, adres dostawy)
 4. Agencja Reklamowa Vebi.pl ma świadomość występowania konkurencji na rynku, tym samym dochowuje tajemnic handlowych szanując działalność wszystkich przedsiębiorców, ich sposobu działania oraz powierzanych nam zleceń i informacji.
 5. Agencja Reklamowa Vebi.pl jest dostępna od pon. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00, weekendy są dniami wolnymi od pracy.
 6. Udzielamy dostępu do kontaktu poprzez:
  – czat na stronie
  – formularze kontaktu e-mail na stronie vebi.pl
  – komunikacji poprzez aplikację WhatsApp.
 7. W sytuacjach wymagających pomocy zdalnej wykorzystujemy program Google Meet lub inny, którym dysponuje również klient lub posiada do niego dostęp.
 

Zastrzeżenia Agencji Reklamowej Vebi.pl względem podejmowania współpracy z nami

 1. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania zleceń i zamówień od firm z tych samych branż z zachowaniem tajemnicy handlowej.
 2. Przedsiębiorca zewnętrzny przed kontaktem z Agencją Reklamową Vebi.pl decyduje indywidualnie o podjęciu współpracy i zleceniu realizacji określonych usług.
 3. Przedsiębiorca ma prawo do zapytania się Agencji Reklamowej Vebi.pl czy obsługuje określone branże. Po stronie Vebi.pl leży decyzja czy udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, informując o obsługiwanych branżach oraz firmach.
 4.  Agencja Reklamowa Vebi.pl nie wyraża zgody na podejmowanie współpracy na wyłączność pomiędzy Przedsiębiorcą, a Agencją Reklamową Vebi.pl i ograniczeniem uniemożliwiającym obsługę innych klientów z tej samej lub podobnej branży.
 5. Vebi.pl może obsługiwać w dowolnym zakresie i czasie dwie firmy o takim samym charakterze działalności, np. dwie firmy fotowoltaiczne, restauracje, lekarzy, branże zdrowia, fizjoterapeutów, branże budowlane, logistyczne, lub inne branże, które są dostępne i widoczne na rynku usług i sprzedaży.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z realizacji zlecenia, jeśli firma, która zamówiła usługi, narusza prawo lub etykę biznesową.
 7. Agencja Reklamowa Vebi.pl nie ponosi odpowiedzialności za wyniki sprzedaży lub inne efekty biznesowe, jakie uzyska firma, która skorzystała z usług reklamowych, drukarskich lub innych.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zlecenia, jeśli firma, która chce skorzystać z usług reklamowych i drukarskich, działa w sposób niezgodny z polityką Vebi.pl lub narusza zasady współpracy lub zasady etyczne.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen usług lub warunków umowy, jeśli zmieniają się warunki rynkowe lub konkurencyjne.
 10. Określamy minimalny okres obowiązywania umowy, który gwarantuje Agencji Reklamowej Vebi.pl dostęp do narzędzi i danych niezbędnych do realizacji zlecenia.
 11. Przyjmujemy zlecenia tylko od firm, które działają zgodnie z przepisami prawa i posiadają wszelkie wymagane licencje i zezwolenia. Nie odpowiadamy za realizację zleceń bezprawnych w których firma lub przedsiębiorca wprowadził nas w błąd specjalnie, a my w danej dziedzinie nie jesteśmy wstanie zweryfikować poprawnych danych z uwagi na jej specyfikę, pochodzenie lub stopień zaawansowania wiedzy ścisłej.
 12. W przypadku wykrycia naruszeń w działalności klienta, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania świadczonych usług i zakończenia współpracy.
 13. W przypadku braku spłaty faktur przez klienta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych w celu odzyskania należności.
 14. W przypadku zaistnienia siły wyższej, takiej jak klęska żywiołowa lub inne okoliczności, które uniemożliwiają realizację zlecenia lub zamówienia, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień lub braku możliwości wykonania usług.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad i warunków współpracy w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia klienta ,o ile wprowadzone zmiany zasad i warunków nie wpłyną na interes klienta w sposób blokujący lub uniemożliwiający mu prowadzenie jego firmy lub usług. Zmiany głównie dotyczą cen świadczonych usług drukarskich, które cały czas są widoczne i dostępne na sklepie internetowym.
 16. Wszelkie prawa autorskie do stworzonych przez nas materiałów reklamowych należą do Agencji Reklamowej Vebi.pl.
 17. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania i analizowania efektywności naszych działań reklamowych w ramach współpracy z klientami.
 18. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczane przez klientów w ramach naszych działań reklamowych, a także nie ponosimy odpowiedzialności za treści i działania stron trzecich, do których mogą prowadzić nasze reklamy.
 19. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania naszych działań reklamowych w ramach portfolio naszej agencji oraz w celach promocyjnych.
 20. Współpracując z nami, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 21. W przypadku odwołania zlecenia przez klienta, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za już wykonane prace oraz pokrycia kosztów poniesionych przez nas w związku z realizacją zlecenia.
 22. Współpracując z nami, klient wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 23. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
 

Sprzedaż internetowa – sklep internetowy

 1. Vebi.pl jako Agencja Reklamowa posiada w swoim wachlarzu usług i produktów wielu dostawców i podwykonawców. Dlatego korzystając z opcji zamówień elektronicznych za pomocą sklepu internetowego, może dojść do sytuacji powielenia kilku dostaw za określone produkty. Jest to spowodowane oryginalnością produktową i jej wyłącznością produkcyjną przez danego dostawce. Korzystając przykładowo z zewnętrznego serwisu takim jak Allegro, również są Państwa zobowiązani do pokrycia kilku wysyłek od różnych dostawców. Vebi.pl stara się słuchać potrzeb wielu przedsiębiorców i dostarczać najlepsze produkty w jednym miejscu na podobnej zasadzie. Dzięki temu oszczędzasz swój czas i znajdujesz od razu to, co jest najlepsze dla reklamy Twojej firmy.
 2. W sklepie Vebi.pl znajdziesz legalne oprogramowanie, produkty drukarskie, gadżetu i inne materiały reklamowe.
 3. Regulamin sklepu internetowego znajdziesz w stopce strony vebi.pl
 

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia na produkt lub usługę w Agencji Reklamowej Vebi.pl oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 3. Agencja Reklamowa Vebi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 

POLITYKA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI ORAZ  WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, celu i dostępu danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43 za pośrednictwem strony internetowej, działającego pod adresem www.vebi.pl, polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.

DEFINICJE

Administrator – PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona internetowa/serwis– strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem vebi.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Skrypt – fragmentem kodu programu, który służy do poprawnego i interaktywnego działania naszej strony internetowej. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

Webbeacon – Sygnał sieciowy (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej służący do monitorowania ruchu na stronie internetowej. W tym celu różne dane o Tobie są przechowywane za pomocą sygnałów nawigacyjnych.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Zamawiających.

PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43, przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane jakie otrzymujemy są danymi wynikającymi w związku z Państwa korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie oraz  bezpośrednim kontaktem z firmą: PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43,

PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43, , dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem.

PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43, zapewnia, że zbieranie danych jest dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu zniekształceniu, przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Zebrane dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności i plików Cookies. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej i znajdują zastosowanie do wszystkich czynności prawnych lub zdarzeń, jakie będą miały miejsce od chwili ich opublikowania do czasu kolejnej zmiany Polityki prywatności i plików Cookies.

Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Cel przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzanych przez Administratora danych wynika ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywania działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy realizacji usługi handlowej między Usługodawcą, a Użytkownikiem. W niniejszych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43, (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności:

wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

a) Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu: – umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu. Dalsze możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług,

b) w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem, czyli Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia złożenia oraz zarezerwowania wybranej usługi, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie – dotyczy losowych, niestandardowych sytuacji względem zamówienia usługi;

c) w celu prezentowania reklamofert lub promocji  usług przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisie, wyrażanie opinii, obsługa różnych zgłoszeń, a także bieżący kontakt z Państwem;

d) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

e) prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

f) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa z jego korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;

g) wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów;

h) w celu publikacji Treści.

Zgoda

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem na temat plików cookie. Natychmiast po kliknięciu na powiadomienie o “Plikach cookies” użytkownik wyraża zgodę na używanie wszystkich plików cookie i wtyczek zgodnie z opisem w wyskakującym okienku i tym oświadczeniu cookie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza strona może wtedy nie działać poprawnie.

Osoby trzecie

Zawarliśmy umowy dotyczące używania plików cookie z innymi firmami, które umieszczają pliki cookie. Nie możemy jednak zagwarantować, że te osoby trzecie będą przetwarzać twoje dane osobowe w sposób wiarygodny lub bezpieczny. Strony takie jak Google należy uważać za niezależnych administratorów danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zalecamy przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności tych firm.

Polityka prywatności dotycząca ciasteczek

Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do plików cookies i innych podobnych technologii. Przez używanie niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z tą Polityką Cookies.

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i preferencje użytkowników. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej witryny. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieszczać te pliki cookie bez Twojej zgody.

Analytical cookies– używamy analitycznych plików cookie w celu zoptymalizowania wygody korzystania z witryny dla naszych użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskujemy informacje na temat korzystania z naszej witryny. Prosimy o pozwolenie na umieszczanie analitycznych plików cookie.

Przyciski społecznościowe – Na naszej stronie zamieściliśmy przyciski do Facebooka w celu promowania strony internetowej (np. “Lubię”, “pinezkę”) lub udostępniania (np. “post”) na portalach społecznościowych takich jak Facebook. Te przyciski działają za pomocą kawałków kodu pochodzących z samego Facebooka. Ten kod umieszcza pliki cookie. Te przyciski mediów społecznościowych mogą również przechowywać i przetwarzać określone informacje, dzięki czemu można wyświetlić spersonalizowaną reklamę. Przeczytaj zasady zachowania prywatności w tych sieciach społecznościowych (które mogą się regularnie zmieniać), aby przeczytać, co robią z danymi (osobistymi), które przetwarzają za pomocą tych plików cookie. Dane, które są pobierane, są anonimizowane w największym możliwym stopniu. Facebook znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Pliki Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego.

Pliki Cookies mogą być stosowane i wykorzystywane jako pliki społecznościowe, reklamowe, funkcjonalne, statyczne, bezpieczeństwa transakcji, niezbędne do prawidłowego działania serwisu, stałe, własne, zewnętrzne lub sesyjne. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

b) Administrator usługi wykorzystuje oraz może wykorzystywać zgodnie z rozwojem serwisu Cookies Zewnętrzne. Dla pełnej optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu mogą występować zewnętrzne pliki Cookies prowadzących/świadczących dla nas usługę marketingową w celu prezentowania reklam, które odpowiadają dalszej aktywności użytkownika online. a) Analiza: Usługi określone w tej sekcji pozwalają właścicielowi na monitorowanie i analizowanie ruchu na stronie i mogą zostać wykorzystane do śledzenia zachowania użytkownika.

System śledzenia konwersji Facebook Ads – jest usługą dostarczaną przez Facebook. Inc. łączy on dane z Facebooka z akcjami zaobserwowanymi podczas używania tej aplikacji. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii– Polityka Prywatności

Google Analytics to usługa analityczna dostarczana przez Google Inc. (“Google”). Google używa zebranych danych do śledzenia i analizowania sposobów korzystania z tej strony, aby przygotować raporty na temat aktywności na niej i podzielić się nimi z innymi usługami Google. Google może używać zebranych danych do personalizowania i kontekstualizacji reklam w swojej własnej sieci reklamowej. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA – Polityka Prywatności– Opt Out

Śledzenie konwersji Google AdWords (Google Ads)to narzędzie analityczne dostarczane przez Google, Inc. które łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z czynnościami wykonywanymi podczas używania tej aplikacji. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA –  Polityka Prywatności

Google Tag Manager to narzędzie analityczne dostarczane przez Google, Inc.. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA –  Polityka Prywatności b) Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

YouTube Video Widget (GOOGLE) – to serwis do wyświetlania treści wideo dostarczany przez Google Inc. pozwala on na wyświetlanie w aplikacji tego rodzaju treści. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatnościc) Logowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

Facebook Connect – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Facebook.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii–  Polityka Prywatności

Google – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta w Google. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA – Polityka Prywatności.

Instagram – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Instagram.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland –  Polityka Prywatności

Tweeter – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Tweeter.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Twitter International Company, Attn: inspektor ochrony danych, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRLANDIA –  Polityka Prywatności

Linkedin – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Linkedin.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland –  Polityka Prywatności

Możliwość określania warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub możesz wskazać swoje preferencje na stronie: www.youronlinechoices.eu

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies: Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Mozilla FireFox Przeglądarka Chrome Przeglądarka Safari Przeglądarka Opera Przeglądarka Windows Phone

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, dlatego zaleca się sprawdzenie dalszego poprawnego działania serwisu. W sytuacji występowania błędów w procesie ładowania serwisu bądź innych niekorzystnych/ograniczających korzystanie z serwisu – należy przywrócić domyślne ustawienia dla plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych wynika z dalszej zgody Użytkownika lub przepisów prawa dla doprecyzowywania działań podejmowanych przez Użytkownika w stronie internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Korzystający z serwisu Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują by podać nam swoje dane. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43, wykorzystywane w celach technicznych, wynikających z oprogramowania strony. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Złożenie zamówienia lub zamówienie usługi wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające kontakt mailowy i ew. telefoniczny. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz w celu zidentyfikowania płatności oraz realizacji kompleksowej usługi.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. II -§9 jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach strony internetowej lub zawarcia Umowy na realizację usług, zaś ich niepodanie uniemożliwiać będzie zawarcie danej umowy/zlecenia. Możliwy zakres przetwarzanych danych osobistych w trakcie:

Zawierania umów za pośrednictwem formularza kontaktu, w szczególności realizacji usług – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres IP, pliki Cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem dla celu realizacji usługi/zlecenia.

Sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym strony internetowej oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu: wymienione w powyższym pkt. 7. podpunkt  2. b);

Szczegółowe informacje dotyczące dalszego przetwarzania danych poprzez kontakt z użytkownikiem: a) Formularz kontaktowy (Aplikacja wewnętrzna serwisu) – poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, użytkownik upoważnia tę aplikacja do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, cytowania lub innego rodzaju działania wskazanego w nagłówku formularza. Formularz kontaktu w zależności od miejsca swojej lokalizacji zbiera dane osobowe, którymi są: Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres korespondencji, województwo, kod pocztowy, bądź inne dane wyboru opracowane jako „pola wyboru” dla sprecyzowania tematu kontaktu. b) Lista mailingowa lub newsletter – z momentem zarejestrowania do listy mailingowej lub newslettera adres e-mail użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów z tymi, którzy mogą otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące tej aplikacji zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym. Twój adres e-mail może zostać dodany do listy także w rezultacie zapisania się do aplikacji lub po dokonaniu rezerwacji zamówienia. Zbierane dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, województwo, kod pocztowy c) Kontakt telefoniczny – z użytkownikami, którzy podadzą swój numer telefonu, możemy się skontaktować w celach reklamowych lub promocyjnych związanych z aplikacją występującą w serwisie, a także w celu udzielenia pomocy z zamówieniem. Zbierane dane osobowe: numer telefonu.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są: a) zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą ich dalszego przetwarzania; b) niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy; c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy; d) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci. e) W przypadku, o którym mowa w powyższym §6, Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.

Okres przetwarzania Danych Osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisie vebi.pl dla celów realizacji zakupów. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną skasowane.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies.

Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.

Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności serwisu i realizacji Umowy Sprzedaży. W innym przypadku brak podania wymaganych danych w określonym miejscu serwisu może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży i dalsze realizacji usługi.

Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie/podstronach Serwisu internetowego.

Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w celu marketingowym, reklamowym lub promocyjnym może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do specjalnych ofert, promocji i informacji o usługach wysyłanych przez stronę internetową do użytkowników drogą elektroniczną.

Profilowanie Danych Osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43, polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji czy też zainteresowań.

Masz prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu na profilowanie.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych usług będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO

Ochrona Twoich Danych Osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez “PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43”, zlokalizowane na ul. Józefa Piłsudskiego 10, 97-400 Bełchatów.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu jak i zakresie opisanym w §4 oraz §7.

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) • Ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Aby zwiększyć ochronę danych osobowych zalecamy, aby podczas rejestracji czy też korzystania z Serwisu bądź innych Serwisów internetowych: • wprowadzić login oraz silne hasło, które nie będzie proste do odgadnięcia, czy też znane przez osoby bliskie/trzecie. • zachować ostrożność i dochować tajemnicy swoich danych logowania, danych osobowych, które mogą być wykorzystywane w naszym serwisie, a nie powinny trafić w dalsze niepowołane ręce poza obszar wykonywanych działań własnej przeglądarki internetowej. • zawsze „wylogować się” z serwisu, nie pozostawiając otwartego konta dostępu do serwisu podczas, gdy powstanie potrzeba nagłego wyjścia z pokoju, mieszkania na dłuższy okres czasu, co może wpłynąć na ryzyko przechwycenia danych przez osoby trzeba z własnego otoczenia. • wskazane jest posiadanie i używanie programów antywirusowych, które dodatkowo zabezpieczą korzystanie ze swojego urządzenia w otoczeniu niezabezpieczonych sieci Wi-Fi dostępnych w miejscach publicznych. • Wprowadzić dodatkowe rozwiązania zewnętrzne, jako instalacja wtyczki w przeglądarce. Czasem serwisy mogą posiadać dodatkowe skrypty śledzące wynikająca z dalszych funkcjonalności Serwisu, w tym przypadku można zastosować wtyczkę „Ghostery” lub innych podobnych, celem wyłączenia skryptów śledzących ruch Użytkownika na serwisie

Nasz cel to zapewnienie Użytkownikom serwisu ochrony prywatności. Ochrona danych to kwestia zaufania budującego długofalowe relacje z korzyścią dla każdej ze stron. Aby każdy Użytkownik naszego serwisu czuł się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy krajowych przepisów a tym zakresie, a w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dokładamy wszelkich starań aby sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym wprost z ww. rozporządzenia.

Bezpieczeństwo danych osobowych leży także po stronie korzystającego z serwisu. Dlatego prosimy, aby także wedle własnego postępowania i uznania przestrzegać określonych wskazówek §10 pkt. 4 oraz być świadomym podejmowanych działań na tle udostępniania zgód i dalszych zapytań kontaktowych. Zawsze istnieje możliwość skontaktowania się z nami poprzez zakładkę „KONTAKT”, w celu dopytania jakie dane są potrzebne czy też jakie dane będą przetwarzane w celu dokonania zamówienia/realizacji usługi.

Transakcje płatnicze

Proces szybkich płatności na stronie nie jest przeprowadzany. Wszystkie płatności są realizowane na podstawie faktur i kontaktu e-mail.

Informacje o przekazywaniu danych w formularzach

Serwis zbiera wyłącznie dane dobrowolnie podane przez Użytkownika.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – np. serwisów obsługujących płatności czy też w celu realizacji wysyłki kurierskiej/pocztowej na prawnym dokumencie/etykiecie nadania pocztowego/kurierskiego lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Twoje prawa w związku z przekazywaniu danych osobowych

Zapewniamy realizację wszystkich Twoich uprawnień omówionych poniżej. Możesz realizować swoje prawa zgłaszając swoje żądania na adres biuro@vebi.pl. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach swojego konta po zalogowaniu do serwisu.

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) Prawo wycofania/cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, której udzieliłeś w procesie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Wycofanie zgody nie generuje żadnych konsekwencji prawnych, może za to wpłynąć na dalsze korzystanie z usług serwisu mających na celu realizację zamówień czy też usługi, które można świadczyć jedynie za zgodą – Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO b) Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli tak jest masz prawo, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, a także o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO i o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Zawsze masz prawo do wniesienia prośby, a by uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO
c) 
Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce swojego konta w Serwisie internetowym. Zawsze możesz żądać, abyśmy zrobili to za Ciebie wedle Twojej zgody oraz merytorycznej potrzeby ich uzupełnienia, modyfikacji. Podstawa prawna: art. 16 RODO
d) 
Prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, historię zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO
e) 
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zawsze masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na naszym serwisie. Zgłoszenie takiego żądania może uniemożliwić Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych, handlowych, promocyjnych itp. Podstawa prawna: art. 18 RODO
f) 
Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych. Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych wydarzeń w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych usług, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO g) Prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś czy też które zamieściłeś w serwisie podczas rejestracji konta, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Możesz również żądać, byśmy to my przesłali bezpośredni dane do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO
h) 
Prawo wycofania zgody, w każdym zakresie w jakim są przetwarzane Twoje Dane Osobowe na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, istnieje prawo jej wycofania.
i) P
rawo wniesienia skargi, zapytań, wniosków do organu. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu 60 dni, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Czy Twoje dane są udostępnianie innym podmiotom?

Organy państwowe – Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione bądź tym podmiotom na które Państwo nie wyraziliście zgody poprzez uprzedni kontakt, wyjaśniający takie działanie z celem jego potrzeby dalszej realizacji.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z aktualną Polityką Prywatności.

Odnośniki do innych stron

Serwis internetowy „może” zawierać odnośniki do innych stron/podstron swojego serwisu czy też jako przekierowanie do serwisu współpracującego z nim. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi na innych serwisach internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.04.2022 r.

W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności, PH ENTERPRISE Sp. z o.o, Ławy 28, 97-400 Bełchatów, NIP 769 222 62 43, poinformuje Klientów o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

Niezapowiedziane Wiadomości– Strona internetowa vebi.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu (komunikaty techniczne), zmian w polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.

Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach strony vebi.pl.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Dbając o bezpieczeństwo Klientów wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji, logowania i zakupów) zabezpieczone są silnym algorytmem szyfrującym SSL(Secure Socket Layer) a bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@vebi.pl

Akceptując zgadzasz się na warunku świadczonych usług przez vebi.pl

Linki bezpośrednie